Официални правила

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Отключи своя ритъм”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта mybecks.bg и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на mybecks.bg. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на becks.bulgaria@gmail.com

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 21 март 2022 г. и продължава до 23:59:59 часа на 1 май 2022 г.

5.2. 23:59:59 часа на 1 май 2022 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира касова бележка за участие.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

А. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин продукти (минимум 4 продукта с една покупка) с марка Beck’s в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1. Beck’s Стъклена бутилка за многократна употреба 0,5 л
2. Beck’s Стъклена бутилка за еднократна употреба 0,33 л
3. Beck’s Кен 0,5 л
4. Beck’s NA Стъклена бутилка за еднократна употреба 0.33 л

Б. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение продукти (минимум 4 продукта с една покупка) с марка Beck’s в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1. Beck’s Стъклена бутилка за многократна употреба 0,5 л
2. Beck’s Стъклена бутилка за еднократна употреба 0,33 л
3. Beck’s Кен 0,5 л
4. Beck’s NA Стъклена бутилка за еднократна употреба 0.33 л
5. Beck’s Наливно Наливно 0.33/0.5 л

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Награда Брой награди Описание на наградата
1. Електрическа китара 1 Epiphone Les Paul® Muse
2. Аудио система 6 Audio system SENCOR SSS 3800
3. Слушалки 60 Beats by Dre EP

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят минимум 4 продуктa Beck’s с една покупка, отразена в една касова бележка. Покупката следва да е направена в рамките на срока на Промоцията, посочен в т.5.1. по-горе.

8.2. Участникът трябва да влезе в сайта mybecks.bg, да избере за коя награда участва: Аудио система или Слушалки, да снима касовата бележка от покупката/поръчката и да я качи в сайта на регистрационен прозорец за избраната награда, като попълни идентификационния код на бележката, телефонен номер за връзка и имейл, както и да се съгласи с Правилата на играта.

С ЕДИН КАСОВ ДОКУМЕНТ (КАСОВА БЕЛЕЖКА, ФАКТУРА ОТ МЕТРО)
МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ.

8.3. Участникът веднага разбира дали печели съответната награда, за която играе (Аудио система или Слушалки), като получаването на наградата е обвързано с последваща проверка от страна на Организатора за спазването на изискванията на настоящият правила. В случай че печели избраната награда (Аудио система или Слушалки), участникът трябва да попълни имената си, ЕГН и адрес за доставка в появилия се на сайта прозорец с тези полета. Данните са необходими за осъществяване на доставката на наградата съгласно настоящите официални правила и за изпълнението на задълженията на Организатора по ЗДДФЛ.

8.4. Участникът може да регистрира различни касови бележки по всяко време в срока на Промоцията. Не е допустимо участие повече от веднъж с една и съща касова бележка, както и участие с дубликат на касова бележка. Не е допустимо участие с една и съща касова бележка в тегленията и за Слушалки, и за Аудиосистема.

8.5. Всички бележки на спечелили участници подлежат на проверка и валидиране. Ако при проверка на печелившото участие, касова бележка се окаже невалидна, участникът се дисквалифицира и наградата ще бъде върната за повторно теглене.

8.6. Ако един участник регистрира поне 3 касови бележки, с които не печели награда Слушалки или Аудиосистема, той автоматично участва в томбола за Електрическа китара. Всеки 3 непечеливши бележки, регистрирани от участник с един и същ телефонен номер в хода на цялата промоционална активност, независимо за коя награда е първоначалната регистрация, представляват 1 валидно участие за голямата награда Електрическа китара, която се тегли след края на играта.

8.7. Участниците трябва да пазят като доказателство и да съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда и при получаване на спечелена награда да предадат оригинала на касовата бележка/и от печелившото участие на куриера на Организатора.

8.8. Участниците трябва да съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали в промоцията, дори и тези, с които не са спечелили Аудиосистема или Слушалки, тъй като непечелившите бележки представляват потенциално участие във финалната томбола за голяма награда – електрическа китара.

8.9. Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки за периода на промоцията.

ЧАСТ 9. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградата Електрическа китара ще бъде изтеглена еднократно, на 3 май 2022 г., с компютърен алгоритъм, на случаен принцип сред всички валидни участия от по 3 регистрирани непечеливши касови бележки, т.е. регистрирани касови бележки, с които не е спечелена Аудио система или Слушалки, (3 непечеливши касови бележки= 1 участие в томболата). Спечелилият ще бъде обявен на mybecks.bg в секция Спечелили, ще получи позвъняване от Организатора и ще бъде уведомен на е-мейла, който е предоставил/а при регистрацията. В томболата ще бъде изтеглен 1 спечелил и 2 резервни спечелили.

9.2. Наградите Слушалки и Аудио система ще бъдат теглени с компютърен алгоритъм, на случаен принцип, всеки ден в периода на промоцията. Участниците научават веднага след регистрация дали печелят, но касовите бележки, с които участват, подлежат на последваща проверка и валидация.

ЧАСТ 10. ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

10.1. Наградите Аудио система и Слушалки се предоставят единствено на територията на Р. България с куриер, за сметка на Организатора, само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и одобрени от администратора на промоцията като валидни участия. Валидността на печелившите участия се установява след преглед на регистрациите, с които участникът е спечелил, в това число валидност на касови бележки, съответствия в ръчно регистрирани кодове на касовите бележки и съответствие на брой закупени продукти Beck’s. При установяване на невалидно печелившо участие, участието се дисквалифицира, а участникът бива уведомен по e-mail.

10.2. Спечелилият награда Електрическа китара Epiphone Les Paul® Muse се уведомява писмено чрез имейл и устно по телефона, като следва в срок от 5 работни дни от получаване на уведомителното писмо с номерата на печелившите касови бележки, да потвърди писмено, че пази касовите бележки, както и да подаде данните си за доставка: имена, адрес, както и ЕГН за изпълнения на задълженията на Организатора по смисъла на ЗДДФЛ. След проверка и валидиране на печелившите участия, наградата се изпраща с куриер, за сметка на Организатора.

10.3. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награди, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, или ако не може да бъде открит на изписания при регистрацията за получаване на награда адрес, както и в случай че не подаде данни за доставка. Спечелилият участник следва да съобрази какъв адрес за получаване подава, имайки предвид работните дни и часове, в които може да бъде посетен от куриера на Организатора, а именно – от понеделник до петък, от 10 до 17 часа.

10.4. Спечелилите участници удостоверяват, че са навършили 18 години, в случай че куриерът има съмнения за това, има право да поиска участникът да удостовери реалната си възраст. Ако куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и Организаторът и неговите представители не му предоставят наградата.

10.5. При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на Организатора оригинала/ите на касовата/ите бележка/и , запазена в нейната/тяхната цялост и четивна/и, а куриерът да свери кода ѝ/им с кода на печелившото участие. В противен случай и ако има несъответствия, участникът няма право да получи наградата.

10.6. Организаторът ще приложи усилия наградите да бъдат предоставени в срок от 45 работни дни след предоставяне на данни за доставка и проверка на редовността на участието (снимка на касова бележка и други).

ЧАСТ 11. НЕРЕДОВНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ

11.1. Касови бележки, в които не фигурират продукти на Beck’s и не са с дата от промоционалния период, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи спечелената награда.

11.2. Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се виждат закупените продукти или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

11.3. Касови бележки, които са заснети частично или прегънати и чиито дата и/или QR код не са видими и ясно четими, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

11.4. Касови бележки - дубликати/копия се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

11.5. Касови бележки, от които не е видно закупуването на участващи продукти с марка Beck’s, в т.ч. касови бележки, в които покупката е удостоверена с генерично наименование („бира“, „напитки“ или други подобни), както и по друг начин от списъка на артикулите не може да се направи извод, че е закупен участващ продукт с марка Beck’s, не дават право на участие в промоцията и Участникът няма право да получи спечелена награда.

11.6. Невалидността на регистрираните касови бележки може да бъде установена от Организатора по снимките при регистрация, както и от куриера при доставка на наградата.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на касови бележки.

12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3. Всички регистрирани снимки и/или оригинали на касови бележки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице .

12.4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

12.5. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно (магазини и заведения), участвали в Промоцията, в т.ч. организаторът не носи отговорност, в случай че касовите бележки, издавани от търговец на дребно не съдържа описание на продукта, което да позволи участие в Промоцията.

12.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.

12.8. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

13.1. Наградите са лични, нямат паричен еквивалент и не могат да бъдат заменяни и преотстъпвани.

ЧАСТ. 14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от Промоцията.

14.2. Включвайки се доброволно в Промоцията на Организатора, участниците следва да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Промоцията, а именно: агенция-подизпълнител; дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/Facebook-страницата на Beck’s; куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

14.3. С участието си в Промоцията участниците потвърждават, че са наясно с това, че Организаторът и посочените негови партньори могат да събират и обработват предоставените във връзка с участието в Промоцията лични данни за целите посочени по-долу, както и за собствени цели, за които следва самостоятелно да уведомят участниците (ако е приложимо).

14.4. Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.

Организаторът обработва личните данни на участниците и техните придружителиза целите на:

администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците – три имена, е-мейл адрес и телефонен номер, предоставяни при регистрацията на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези Официални правила;

последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията: три имена и адрес, телефон – за извършване на доставката.

ЕГН на спечелилите участници за изпълнение на законовите изисквания за правилно счетоводно и данъчно отчитане на предоставените награди съгласно ЗДДФЛ.

Обработването на тези данни от страна на Организатора отново е на основание необходимостта от изпълнението на договора, сключен при условията на тези Официални правила и изпълнението на законовите изисквания.

изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора, на основание легитимния интерес на Организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до Организатора;

заснемане на спечелилите участници или публикуване на имена, снимки, или други материали, съдържащи имена или образи на спечелилите участници (ако е приложимо), на Facebook страницата на Beck’s, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора или в публична комуникация към медиите, с цел и на основание легитимния интерес на Организатора от популяризиране на Промоцията, продуктите и маркетинговите активности на Организатора. Такива снимки или видеоматериали могат да бъдат заснети при връчването на наградите или при други събития, провеждани в рамките на Промоцията, за което спечелилият участник ще бъде уведомен допълнително чрез информационни табла на съответното място. За избягване на съмнение, Организаторът не дължи допълнително заплащане във връзка със създаването на такива материали или с такива публикации. Всяко спечелило лице има право на безусловно възражение срещу участието си в такива снимки, видеоматериали, подадено устно на мястото на заснемането им или срещу такива публикации, подадено в писмена форма до Организатора. Като допълнителна мярка за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот на спечелилите лица, преди да бъдат публикувани техни лични данни, Организаторът ще се свърже с тях по имейл (или по друг начин, ако няма възможност за връзка по имейл), като им напомни за възможността да упражнят правото си на безусловно възражение. В случай че това право бъде упражнено след публикуването на личните данни, Организаторът ще ги премахне в срок от 2 работни дни, без това да засяга законността на обработването на личните данни на спечелилото лице, преди упражняването на възражението, съответно преди изтичането на срока, организационно нужен за премахването им.

изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.

Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Промоцията с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони).

14.7. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни

14.8. Всеки участник има право да оттегли съгласието си за обработване на личните данни, като това оттегляне не влияе на законността на обработването на личните данни до момента на оттеглянето на съгласието.

Когато оттеглянето на съгласието за обработване е направено преди получаването на награда – участието на този участник се прекратява и той губи правото да получи спечелена награда.

Когато оттеглянето е направено след получаване на наградата, Организаторът ще продължи обработването на данните за целите на изпълнение на законовите изисквания за счетоводно и данъчно отчитане въз основа на законния му интерес от изпълнение на задълженията му закон и в частност ЗДДФЛ.

ЧАСТ 15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

15.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 16. СПОРОВЕ

16.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.